skip to main content

Tính bền vững

Nuôi dưỡng thế giới, bảo vệ hành tinh và làm giàu mạnh cho cộng đồng của chúng ta.

Tuân theo các nguyên tắc hướng dẫn, chúng tôi áp dụng nhiều phương pháp nhằm đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống lương thực và nông nghiệp. Dưới đây là một số yếu tố làm nền tảng cho cách thức hoạt động của Cargill trên toàn thế giới:

  • Luôn hành động một cách liêm chính, đạo đức và minh bạch
  • Vận hành chuỗi cung ứng bền vững
  • Bảo vệ nhân quyền
  • Thúc đẩy sự hòa nhập và tính đa dạng
  • Đảm bảo an toàn cho con người, vật nuôi và các hệ thống lương thực của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về các mục tiêu ưu tiên và đối tác của chúng tôi. (Cargill.com).

Nuôi dưỡng thế giới

Cải thiện tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng, thúc đẩy đổi mới hệ thống lương thực và nâng cao đời sống cho người nông dân

Bảo vệ hành tinh của chúng ta

Cải thiện việc sử dụng đất đai, thúc đẩy các giải pháp về khí hậu và bảo vệ tài nguyên nước

Làm giàu mạnh cho cộng đồng của chúng ta

Đẩy mạnh phát triển kinh tế và cộng đồng, đồng thời tạo ra mức độ ảnh hưởng lâu dài với sự gắn kết và tham gia của nhân viên